• Home
 • Nasze usługi
 • BIOZ i BHP

Usługi BHP i BIOZ

W naszej firmie Appius oferujemy Państwu kompleksowe usługi w ramach BHP na budowie, w tym szkolenia, przygotowywanie ocen ryzyka zawodowego, prowadzenie postępować powypadkowych, a także usługi sporządzania planów BIOZ.

Zapewniamy kompleksowe usługi w ramach sporządzania planów BIOZ oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na placach budów.

Plany BIOZ

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przygotowywany jest dla jednej budowy. Obowiązek jego sporządzenia należy do kierownika budowy. Głównym celem planu BIOZ jest identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących w miejscu pracy, a także wdrożenie rozwiązań przeciwdziałąjących tym zagrożeniom. Dzięki temu dokumentowi zarządzanie ryzykiem zawodowym w zakresie bezpieczeństwa robót budowlanych pozwala na prowadzenie efektywnych działań przez generalnego wykonawcę i wszystkich podwykonawców.

Plan BIOZ należy sporządzić wtedy, gdy prowadzone roboty budowlane trwają dłużej niż 30 dni roboczych, przy równoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników, bądź też wtedy, gdy pracochłonność planowanych robót jest wyższa niż 500 osobodni. Wymagany jest on również, gdy roboty budowlane stwarzają wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Podstawa prawna: Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).

Szkolenia BHP

Wykonujemy szkolenia wstępne i okresowe na wszystkie stanowiska pracy. Dzięki nim mogą mieć Państwo pewność, że pracownicy będą prawidłowo poinstruowani co do zasad BHP.

Szkolenia wstępne dzielą się na instruktaż ogólny i stanowiskowy. W szkoleniach tego rodzaju musi wziąć udział każdy nowo zatrudniony pracownik lub też praktykant przed dopuszczeniem na stanowisko pracy.

Instruktaż ogólny dla:
 • nowo zatrudnionych pracowników
 • studentów odbywających praktykę studencką
 • uczniów szkół zawodowych odbywających praktykę
Instruktaż stanowiskowy dla:
 • pracowników na stanowisku robotniczym oraz na stanowiskach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych bądź niebezpiecznych
 • pracowników przenoszonych na stanowiska robotnicze
 • studentów odbywających praktykę studencką
 • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu
Szkolenia okresowe prowadzone są cyklicznie w wyznaczonych okresach zależnie od zajmowanego stanowiska pracy. Prowadzimy szkolenia okresowe dla:
 • pracowników na stanowiskach robotniczych
 • osób będących pracodawcami i osób kierujących pracownikami, w tym kierowników, mistrzów i brygadzistów
 • pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym technologów i organizatorów produkcji, projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860, z póź. zm.).

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzykiem zawodowym określa się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń na danym stanowisku pracy. Zdarzenia te potencjalnie wywołują straty, w szczególności niekorzystne skutki zdrowotne, które są wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy czy też sposobu wykonywania pracy.

W naszej firmie Appius przeprowadzamy dla klientów ocenę ryzyka zawodowego. Nasi specjaliści BHP przygotują szczegółowe dokumenty na każde stanowisko pracy zgodnie z Państwa wymaganiami.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 ze zm.).

Instrukcje BHP

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie stanowiska pracy w zakładzie w instrukcje BHP. Zajmujemy się tworzeniem ogólnych instrukcji BHP dla naszych klientów, w tym instrukcji dotyczących podstawowych zasad bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń. Przygotowujemy także opinie stanowiskowe instrukcji BHP.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 ze zm.).

Postępowanie i dokumentacja powypadkowa

Prowadzimy postępowania powypadkowe i przygotowujemy dokumentację, w tym protokoły powypadkowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870.).

Bądźmy w kontakcie

Appius Inżynieria Sp. z o.o.

Telefon i email

Zapoznaj się