Publikacje branżowe

Zapraszamy Państwa do sprawdzenia najnowszych aktualności dotyczących naszej branży – projektowania infrastruktury komunikacyjnej.

Przeglądy techniczne budynków

W naszej firmie Appius zajmujemy się prowadzeniem przeglądów technicznych budynków. Zapewniamy kompleksowe usługi zgodnie z wymogami prawnymi.

W naszej firmie Appius zajmujemy się prowadzeniem przeglądów technicznych budynków. Zapewniamy kompleksowe usługi zgodnie z wymogami prawnymi.

Przeglądy techniczne budynków pod kątem prawnym

Aby obiekt budowlany był bezpieczny w użytkowaniu, należy systematycznie kontrolować stan techniczny. Najczęściej wymaga to zlecenia tych przeglądów doświadczonym w tej dziedzinie specjalistom, którzy dla właściciela bądź też zarządcy przeprowadzają okresowe kontrole stanu technicznego obiektu.

Dla obiektów oddanych do użytku nasza firma Appius przeprowadza przeglądy okresowe i kontrole techniczne zgodnie z Prawem Budowlanym. Zgodnie z przepisami budynki i obiekty budowlane w czasie ich użytkowania muszą być poddawane kontroli okresowej wykonywanej przez właściciela lub zarządcę przynajmniej raz w roku oraz przynajmniej raz na 5 lat.

Przeglądy roczne

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1, pkt. 1 Prawa budowlanego budynki powinny być poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, która polega na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Przeglądy pięcioletnie

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1, pkt. 2 Prawa budowlanego wszystkie budynki powinny być poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, która polega na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu budowlanego i ponadto jego przydatności do użytkowania, estetyki budynku i jego otoczenia.

Dodatkowo także kontrolą tą objęte są instalacja elektryczna i piorunochronna. Badanie włącza sprawdzenie sprawności połączeń oraz osprzętu, oporności izolacji przewodów, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, uziemień instalacji i aparatów.

Przeglądy dwuletnie

Również obiekty budowlane o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 metrów kwadratowych, a także obiekty o powierzchni dachu wyższej od 1000 metrów kwadratowych, o których mowa w art. 62 ust. 1, pkt. 1 Prawa budowlanego, powinny być podawane przeglądom co najmniej dwa razy na rok. Przeglądy należy wykonać w terminie do końca maja i do końca listopada. Osoba przeprowadzająca kontrolę jest obowiązana zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli w formie pisemnej.

Książka obiektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.). określa przepisy związane z książką obiektu budowlanego. Jest to zbiór dokumentów dotyczących eksploatacji budynku oraz zdarzeń i okoliczności dotyczących jego użytkowania. Książkę obiektu budowlanego zakłada, prowadzi i przechowuje przez cały okres użytkowania obiektu budowlanego właściciel lub zarządca. Założenie książki obiektu budowlanego następuje z momentem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego. Wpisy w książce obiektu budowlanego może dokonywać jedynie osoba upoważniona do tego przez właściciela bądź zarządcę.

Kompleksowe przeglądy techniczne budynków

Zapewniamy kompleksowe usługi w ramach budowlanych przeglądów technicznych – rocznych i pięcioletnich zgodnie z przepisami prawa. Jesteśmy zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną obsługę. Posiadamy niezbędne uprawnienia do prowadzenia przeglądów technicznych budynków.

Podstawa prawna:
  • Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. Nr 74, poz.836)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz. 828)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1134)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Bądźmy w kontakcie

Appius Inżynieria Sp. z o.o.

Telefon i email

Zapoznaj się