Publikacje branżowe

Zapraszamy Państwa do sprawdzenia najnowszych aktualności dotyczących naszej branży – projektowania infrastruktury komunikacyjnej.

Nadzór inwestorski

Nasza firma Appius świadczy usługi nadzoru inwestorskiego. Nasz specjalista jako inspektor nadzoru inwestorskiego zapewnia Państwu kompleksową obsługę.

Nasza firma Appius świadczy usługi nadzoru inwestorskiego. Nasz specjalista jako inspektor nadzoru inwestorskiego zapewnia Państwu kompleksową obsługę.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

W Appius oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia inspektorów nadzoru i są w stanie zapewnić Państwu kompleksową obsługę w przystępnych cenach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowlanego. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie powoduje, że inwestor, który nie posiada odpowiedniej wiedzy technicznej, jest w stanie zabezpieczyć swoje interesy.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik robót budowlanych nazywany także jako kierownik budowy posiadają rozdzielne funkcje. Jeden pracownik nie może pełnić tej samej funkcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi nadzór nad wykonawcą robót w trakcie budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, a także szeroką wiedzę techniczną i doświadczenie zawodowe zależnie od stopnia skomplikowania prowadzonych robót budowlanych. Polskie przepisy prawa budowlanego wskazują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać dobrowolnie ustanowiony przez inwestora, ale również jest on ustanawiany obowiązkowo wtedy, gdy roboty są nadmiernie skomplikowane czy też z powodu warunków gruntowych.

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego

 • reprezentacja inwestora na budowie w formie sprawowania kontroli w ramach zgodności procesów inwestycyjnych z projektem, przepisami i wiedzą techniczną, a także pozwoleniem na budowę
 • sprawdzanie jakości realizowanych robót i obiektów budowlanych, co ma na celu zapobieganie wadliwości wyrobów budowlanych oraz stosowania niedopuszczonych materiałów
 • odbiór robót budowlanych, które ulegają zakryciu lub zanikających, udział w próbach i odbiorach technicznych urządzeń, instalacji i przewodów, a także odbioru gotowych obiektów budowlanych i udział przy ich przekazywaniu do użytkowania
 • zatwierdzanie faktycznie prowadzonych robót oraz procesów usuwania wad
 • kontrolowanie rozliczeń budowy na żądanie inwestora

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego

 • wydawanie kierownikowi budowy czy też kierownikowi robót poleceń, które są potwierdzone wpisem do dziennika budowy w ramach: usuwania nieprawidłowości, zagrożeń na placu budowy, prowadzenia prób lub badań, także tych wymagających odkrycia bądź też elementów zakrytych, ekspertyz dotyczących robót budowlanych i dowodów dopuszczenia wyrobów budowlanych oraz urządzeń w procesie budowlanym
 • żądanie od kierownika budowy czy też kierownika robót wprowadzenia poprawek lub też powtórnego dokonania nieprawidłowo przeprowadzonych robót, wstrzymania robót budowlanych wtedy, gdy ich prowadzenie może spowodować zagrożenie bądź niedopuszczalny konflikt z projektem czy wydanym pozwoleniem na budowę
 • Kiedy należy zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

  Na liście obiektów wymagających zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego znajdują się między innymi: mosty, drogi, budowle mające wysokość wyższą niż 15 metrów nad poziomem terenu, budowle o kubaturze powyżej 2500 metrów sześciennych, budowle mogące oddziaływać na środowisko.

  Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego potrzebne jest też przy budowie obiektów, które zawierają elementy konstrukcyjne jak: tarcze, powłoki, łupiny, łuki i kopuły oraz konstrukcje linowe wiszące niezależnie od ich rozpiętości, fundamenty oprócz prostych ław, stopy fundamentowe posadowione na stabilnym gruncie nośnym, a także takie elementy konstrukcyjne:
  • o rozpiętości co najmniej 12 metrów, wysięgu co najmniej 3 metrów albo o wysokości jednej kondygnacji co najmniej 6 metrów
  • z obciążeniem użytkowym 5 kN/m2 i większym, obciążeniem zmiennym ruchomym, a także zwymiarowanym przy uwzględnieniu oddziaływania dynamicznego, termicznego, ruchów podpór, skurczów materiałowych, sprężanych na placu budowy lub w obiekcie budowlanym, poddawanych zabezpieczeniu z zastosowaniem cięgien sprężających i urządzeniami kotwiącymi

  Bądźmy w kontakcie

  Appius Inżynieria Sp. z o.o.

  Telefon i email

  Zapoznaj się