Publikacje branżowe

Zapraszamy Państwa do sprawdzenia najnowszych aktualności dotyczących naszej branży – projektowania infrastruktury komunikacyjnej.

Budowa dróg

Nasza firma Appius posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania dróg. Klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu prac projektowych i w ramach obsługi projektowej.

Nasza firma Appius posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania dróg. Klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu prac projektowych i w ramach obsługi projektowej.

Projektowanie i budowa dróg

W Appius naszą specjalnością jest projektowanie i budowa dróg. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w ramach prowadzenia całej inwestycji budowlanej, które obejmują w szczególności projektowanie układów drogowych, dróg publicznych krajowych, wojewódzkich powiatowych i gminnych w zakresie projektów budowlano-architektonicznych oraz projektów wykonawczych, a także projektowanie zjazdów, parkingów, placów manewrowych, dróg wewnętrznych, zatok autobusowych, dróg rowerowych.

Swoje prace prowadzimy zawsze zgodnie z przepisami prawa. Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. określa warunki techniczne dla dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych. Sporządzane przez nas projekty uwzględniają wszystkie wymogi prawne.

Historia budowy dróg

Pierwsze doniesienia dotyczące istnienia dróg o twardej nawierzchni pochodzą z okresu sprzed 4 tys. lat przed naszą erą. W tym czasie drogi znajdowały się na obszarze starożytnego Babilonu. Do ich budowy wykorzystywano głównie elementy kamienne łączone asfaltami naturalnymi. Budownictwo dróg rozwinęło się szczególnie w starożytnej Grecji i Rzymu, a prowadzone przez te państwa podboje były tego konsekwencją. Drogi rzymskie dotrwały do dnia dzisiejszego, przez co ich konstrukcja stała się wzorem dla konstrukcji nowożytnych.

W XVIII i XIX wieku w Europie zaczęto kształcenie specjalistów budowy dróg. Powstały podręczniki w tym temacie, a także opracowano nowe konstrukcje nawierzchni drogowych. W pierwszej połowie XIX wieku została wykonana pierwsza nawierzchnia asfaltowa ze zmielonych wapieni bitumicznych. Od drugiej połowy XIX wieku w USA zaczęto stosować ponaftowe asfalty. Pod koniec XIX wieku budowano nawierzchnie twarde z użyciem lepiszczy smołowych i asfaltowych. Także ważnymi kamieniami milowymi w branży było wynalezienie cementu portlandzkiego, z którym możliwa była budowa sztywnych nawierzchni betonowych. Również popularne były nawierzchnie brukowcowe i kostkowe z elementów kamiennych. Dzisiaj wykonuje się głównie drogi z nawierzchniami bitumicznymi o lepiszczu smołowym i asfaltowym, a także nawierzchniami betonowymi.

Rodzaje dróg

W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wyróżnia się klasy dróg takie jak:
 • autostrady, oznaczone symbolem „A”
 • ekspresowe, oznaczone symbolem „S”
 • główne ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem „GP”
 • główne, oznaczone symbolem „G”
 • zbiorcze, oznaczone symbolem „Z”
 • lokalne, oznaczone symbolem „L”
 • dojazdowe, oznaczone symbolem „D”
Wyróżnia się następujące klasy dróg pod względem ich parametrów technicznych i użytkowych:
 • drogi krajowe – klasy A, S, GP i wyjątkowo klasy G
 • drogi wojewódzkie – klasy G, Z i wyjątkowo klasy GP
 • drogi powiatowe – klasy G, Z i wyjątkowo klasy L
 • drogi gminne – klasy L, D i wyjątkowo klasy Z

Projektowanie dróg

W pracach projektowych zawsze kładziemy nacisk na zgodność gotowego projektu z wymogami prawnymi oraz indywidualnymi potrzebami inwestora. Pod uwagę bierzemy takie kwestie jak: usytuowanie drogi oraz jej wymiary, połączenia dróg, jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowiska tramwajowe, pasy zieleni, skrajnię drogi, skrzyżowania, zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi.

Również dbamy o odpowiednie wyposażenie techniczne dróg, w tym urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę, urządzenia oświetleniowe, obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu, urządzenia techniczne drogi, infrastrukturę techniczną w pasie drogowym niezwiązaną z drogą.

Konstrukcja nawierzchni drogowej

Nośność i stateczność drogi oraz konstrukcji nawierzchni dróg są szczególnie ważne z punktu widzenia trwałości konstrukcji i ich podatności na zniszczenia. Nawierzchnia jezdni musi być projektowana tak, aby stan graniczny dla jej nośności i przydatności do użytkowania nie był przekroczony w danym okresie, ponieważ w przeciwnym przypadku droga uznawana jest za niezdolną do użytkowania. W projekcie konstrukcji nawierzchni jezdni należy uwzględnić prognozę natężenia ruchu – usługę tę posiadamy także w swojej ofercie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Bądźmy w kontakcie

Appius Inżynieria Sp. z o.o.

Telefon i email

Zapoznaj się